IMPRESSUM


AUTORSKÉ PRÁVA:

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.henris-immo.sk (ďalej len "internetová stránka") je HENRIS IMMO s.r.o. (ďalej len "realitná spoločnosť").

Internetová stránka, ako aj jej jednotlivé časti sú chránené zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len "autorský zákon"). Výlučným nositeľom majetkových autorských práv k internetovej stránke je Realitná spoločnosť.

Akýkoľvek neoprávnený zásah do internetovej stránky alebo jej časti, akékoľvek neoprávnené používanie internetovej stránky alebo jej časti, akékoľvek kopírovania alebo napodobňovanie internetovej stránky alebo jej časti je v rozpore s autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a preto sa zakazuje.

Údaje uvedené na internetovej stránke majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Realitná spoločnosť nezodpovedá za správnosť údajov, ktoré na internetovú stránku preberá od tretích osôb alebo z iných ako vlastných zdrojov.

Realitná spoločnosť nezodpovedá za prípadné škody spôsobené používaním internetovej stránky. Realitná spoločnosť tiež nezodpovedá za prípadné škody spôsobené používaním internetových stránok tretích osôb, na ktoré odkazuje táto internetová stránka.